Radu și Asociații este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
Noua legislație privind internshipul

Am rezumat în cele ce urmează cele mai importante prevederi din Legea nr. 176/17 iulie 2018 privind internshipul („Legea”).

Noul cadru legal intră în vigoare în treizeci de zile de la publicare, respectiv pe 18 august 2018, cu excepția dispozițiilor art. 29 alin. 1 (care reglementează obligația Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de a înființa registrul electronic de evidentă a contractelor de internship), care intră în vigoare în trei zile de la publicare, respectiv pe data de 22 iulie 2018.

Dispoziții generale

Legea reglementează printre altele: (i) organizarea programului de internship; (ii) procedura de evaluare a activității internului; (iii) contractul de internship; (iv) anumite drepturi specifice internilor; (v) unele beneficii pentru companii; (vi) un regim sancționator specific.

Organizarea programului de internship

Legea reglementează condițiile în care o organizație-gazdă poate organiza programe de internship, între care menționăm:

a. Numărul maximi de interni nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților, iar în situația în care sunt cel mult 20 de salariați se pot încheia simultan cel mult două contracte de internship;

b. Organizația-gazdă trebuie să desemneze un îndrumător (persoana care coordonează și acordă sprijin internului pe perioada programului de internship, care monitorizează și evaluează activitatea acestuia și care nu poate asigura formare pentru mai mult de 3 interni în același timp) și un coordonator al programelor de internship (persoana desemnată pentru a organiza și implementa programele de internship în situația în care organizația-gazdă derulează programe de internship pentru mai mult de 12 interni simultan);

c. Legea stabilește în mod specific drepturile și obligațiile internului și ale organizației-gazdă, precum și obligațiile și atribuțiile principale ale îndrumătorului și ale coordonatorului programelor de internship.

Procedura de evaluare a activității internului

Legea reglementează o procedură de evaluare a activității internului cu următoarele coordonate principale:

a. Evaluarea se realizează pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumător în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului de internship care va cuprinde, printre altele, și calificativul acordat internului;

b. Referatul de evaluare se aduce la cunoștința internului în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării programului de internship și poate fi contestat de internul nemulțumit în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință;

c. În termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, organizația-gazdă are obligația de a elibera internului un certificat de internship care menționează, printre altele, perioada, activitățile desfășurate și calificativul obținut în urma programului de internship desfășurat.

Contractul de internship

Pentru a organiza programe de internship, organizațiile-gazdă trebuie să încheie contracte de internship în condițiile stabilite de Lege (de exemplu, cu privire la durată, salariu, drepturile și obligațiile părților).

Aceste contracte trebuie încheiate în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii.

Toate contractele de internship trebuie să fie înregistrate în registrul electronic de evidență a contractelor de internship, înființat de agenția pentru ocuparea forței de muncă, județeană sau a municipiului București, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activității în cadrul programului de internship. Registrului electronic de evidentă a acestor contracte se completează în ordinea încheierii contractelor de internship.

Modelul contractului de internship se aprobă prin ordinul ministrului muncii și justiției sociale și se va afişa pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Printre cazurile de încetare a contractului de internship reglementate de Lege menționam: (i) rezilierea, de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de internship de către una dintre părți, în măsura în care, la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligențele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligațiilor ce îi revin contractual, în termen de 5 zile de la primirea notificării; (ii) denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți, în situații justificate, pe baza unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare.

Drepturile specifice internilor

Internii sunt îndreptățiți la o indemnizație pentru internship cel puțin egală cu 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Durata timpului de muncă pentru un intern este de maximum 40 de ore pe săptămână și se stabilește prin contractul de internship. În situația internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

Beneficii pentru companii

Organizațiile gazdă care încheie cu internul un contract de muncă la încetarea contractului de internship sau în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, vor primi, la cerere, o primă de promovare a angajării în valoare de 4.586 de lei/angajat după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de 24 de luni.

Pentru a beneficia de această primă, anumite documente trebuie să fie pregătite și depuse la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în maximum 6 luni de la expirarea termenului de 60 de zile de la finalizarea programului de internship.

Regimul sancționator

Legea reglementează o serie de contravenții și sancțiuni, printre care menționăm: (i) nerespectarea obligației de a încheia contractul de internship anterior începerii activității cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei; (ii) încălcarea obligației de nu folosi internul pentru desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contractul de internship și fișa de internship cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei; (iii) includerea în cadrul contractului de internship a unor clauze care contravin prezentei legi, cu amendă de la 300 la 1.000 de lei.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: 
Nicoleta Gheorghe, Managing Associate– Avocat, Coordonatorul practicii de dreptul muncii